Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кривошапка Вячеслав Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента «Страхова компанiя «Фенiкс»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03187 мiсто Київ проспект Академiка Глушкова
4. Код за ЄДРПОУ 13525951
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 596-95-17 (044) 596-95-17
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.skfenix.net.ua/. в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.07.2017 звільнено ревiзор Козюберда Наталiя Миколаївна ЕК 600014
03.10.1997 Рубiжанський МВУМВС України в Луганськiй областi
73.9288
Зміст інформації:
Протоколом №1 вiд 03.07.2017р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Фенiкс», якi вiдбулись 27.06.2017р., було прийнято рiшення скасувати з 03.07.2017р. у ПрАТ «СК «Фенiкс» посаду Ревiзора, у зв’язку iз чим звiльнити з 03.07.2017р. з посади ревiзора товариства Козюберду Наталiю Миколаївну, паспорт серiї ЕК 600014, виданий Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 27.10.1997р., яка є власником 73,9288% акцiй Товариства та займала посаду Ревiзора ПрАТ «СК «Фенiкс» протягом 9 рокiв (16.07.2008р. – 03.07.2017р.), непогашенi судимостi за корисливi та/або посадовi злочини не має. Iншу особу на дану посаду не призначено.