Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кривошапка Вячеслав Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента "Страхова компанiя "Фенiкс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03187 мiсто Київ проспект Академiка Глушкова,1
4. Код за ЄДРПОУ 13525951
5. Міжміський код та телефон, факс 044-596-95-17 044-596-95-17
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.skfenix.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2016 звільнено Ревiзор Козюберда Наталiя Миколаївна фiзична особа
73.9288
Зміст інформації:
25.04.2016р. Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Фенiкс» було прийнято рiшення про переобрання Ревiзора Товариства на новий термiн строком на п’ять рокiв починаючи з 25.04.2016р. i до 25.04.2021р., але не ранiше проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Дане рiшення було прийнято у зв’язку iз закiнченням п’ятирiчного термiну повноважень Ревiзора. На посаду Ревiзора була переобрана Козюберда Наталiя Миколаївна, яка є власником 73,9288% акцiй Товариства, останнi п’ять рокiв займала посаду Ревiзора ПрАТ «СК «Фенiкс», непогашенi судимостi за корисливi та/або посадовi злочини не має.
25.04.2016 обрано Ревiзор Козюберда Наталiя Миколаївна фiзична особа
73.9288
Зміст інформації:
25.04.2016р. Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Фенiкс» було прийнято рiшення про переобрання Ревiзора Товариства на новий термiн строком на п’ять рокiв починаючи з 25.04.2016р. i до 25.04.2021р., але не ранiше проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Дане рiшення було прийнято у зв’язку iз закiнченням п’ятирiчного термiну повноважень Ревiзора. На посаду Ревiзора була переобрана Козюберда Наталiя Миколаївна, яка є власником 73,9288% акцiй Товариства, останнi п’ять рокiв займала посаду Ревiзора ПрАТ «СК «Фенiкс», непогашенi судимостi за корисливi та/або посадовi злочини не має.