Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кривошапка Вячеслав Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.07.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Фенiкс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03187 мiсто Київ проспект Академiка Глушкова
4. Код за ЄДРПОУ 13525951
5. Міжміський код та телефон, факс 044-596-95-17 044-596-95-17
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.07.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.skfenix.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.07.2014 призначено внутрiшнiй аудитор Iванченко Галина Олександрiвна
0
Зміст інформації:
01 липня 2014 року ПрАТ «СК «Фенiкс» в особi Генерального директора (виконавчого органу товариства), Кривошапки В.В., який дiє на пiдставi Статуту, прийняло рiшення про переведення Iванченко Галини Олександрiвни з посади заступника головного бухгалтера на посаду внутрiшнього аудитора ПрАТ «СК «Фенiкс» з 01 липня 2014 року згiдно ст. 32 Кодексу законiв про працю України. Так як, Наглядова рада у товариствi не створювалась рiшення було прийнято Виконавчим органом товариства на пiдставi заяви Iванченко Г.О. вiд 23.06.2014р. Переведення Iванченко Г.О. на посаду внутрiшнього аудитора обумовлене звiльненням з посади попереднього внутрiшнього аудитора, Бердиєвої Г.Є. Iванченко Г.О. призначена на посаду внутрiшнього аудитора безстроково, протягом останнiх п’яти рокiв вона обiймала посади: 2010 – 2013 р.р. бухгалтер ПрАТ «ЄСК», 2013р. - 30.06.2014 р. заступник головного бухгалтера ПрАТ «СК «Фенiкс». Паспортнi данi Iванченко Г.О. не вказуються, оскiльки згоди на їх розкриття нею не надано. Iванченко Г.О. не має частки у статутному капiталi ПрАТ «СК «Фенiкс». Iванченко Г.О. та iншi посадовi особи товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.