Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кривошапка Вячеслав Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.05.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента "Страхова компанiя "Фенiкс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03187 м. Київ проспект Академiка Глушкова,1
4. Код за ЄДРПОУ 13525951
5. Міжміський код та телефон, факс 044-596-95-17 044-596-95-17
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.05.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.05.2014 звільнено внутрiшнiй аудитор Бердиєва Галина Євгенiвна
0
Зміст інформації:
06 травня 2014 року ПрАТ «СК «Фенiкс» в особi Генерального директора (виконавчого органу товариства), Кривошапки В.В., який дiє на пiдставi Статуту, прийняло рiшення про звiльнення Бердиєвої Галини Євгенiвни з посади внутрiшнього аудитора ПрАТ «СК «Фенiкс» з 06 травня 2014 року згiдно п. 1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України (за згодою сторiн). Так як, Наглядова рада у товариствi не створювалась рiшення було прийнято Виконавчим органом товариства на пiдставi заяви Бердиєвої Г.Є. вiд 30.04.2014р. Паспортнi данi Бердаєвої Галини Євгенiвни не вказуються, оскiльки згоди на їх розкриття Бердиєва Г.Є. не надавала. Бердиєва Г.Є. не має частки у статутному капiталi ПрАТ «СК «Фенiкс». Бердиєва Г.Є. обiймала посаду внутрiшнього аудитора у товариствi протягом одного року чотирьох мiсяцiв чотирьох днiв. Звiльнення Бердиєвої Г.Є. з посади внутрiшнього аудитора обумовлене її законним правом, передбаченим Кодексом законiв про працю України. Бердиєва Г.Є. та iншi посадовi особи товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На даний час замiсть звiльненої Бердиєвої Г.Є. на посаду внутрiшнього аудитора нiкого не призначено.