Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
Дата здійснення дії: 26.03.2010
Дата публікації 30.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* Fenix_monitoring@euroconsulting.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
26 березня 2010 року Загальними зборами акціонерів ЗАТ "Страхова компанія "Фенікс" (протокол №1 від 26.03.2010 року) прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ЗАТ "Страхова компанія "Фенікс" шляхом анулювання раніше викуплених власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання.
Причини, що обумовили прийняття такого рішення - підведення підсумків викупу акцій, що проводився протягом 2008 р. відповідно до рішення Загальних зборів акцiонерiв від 01.09.2008 року.
Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення - 39 000 000,00 грн. (тридцять дев’ять мільйонів гривень 00 копійок).
Розмір статутного капіталу після зменшення - 25 200 000 грн. (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч гривень).
Сума, на яку зменшується статутний капітал – 13 800 000,00 грн. (тринадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 35,3846% статутного капіталу.
Спосіб зменшення статутного капіталу – анулювання раніше викуплених акцій власного випуску.
Загальна кількість акцій, що анулюються: 65 000 (шістдесят п’ять тисяч) привілейованих акцій та 165 000 (сто шістдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій.
Номінальна вартість кожної акції – 60,00 грн. (шістдесят гривень 00 копійок).
Рішення про зменшення статутного капіталу прийняте з метою анулювання викуплених акцій власного випуску.
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках), щодо кожного з членів ради Товариства, виконавчого органу, яким належать акції товариства, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшення статутного капіталу.
Загальна кількість голосуючих акцій: 420 000 (чотириста двадцять тисяч) штук простих іменних акцій.
Члени виконавчого органу:
1. Кривошапка Вячеслав Васильович – Генеральний директор ЗАТ "СК "Фенікс". Акціями Товариства не володіє.
Інші акціонери, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій:
1. Козюберда Наталія Миколаївна - акціонер, який володіє 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшення статутного капіталу. Кількість голосуючих акцій – 146 191 (сто сорок шість тисяч сто дев'яносто одна) проста іменна акція. Їх частка голосуючих акцій у загальній кількості голосуючих акцій – 34,8074 відсотків.
2. Підкуйко Наталя Миколаївна - акціонер, який володіє 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшення статутного капіталу. Кількість голосуючих акцій – 168 810 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот десять) простих іменних акцій. Їх частка голосуючих акцій у загальній кількості голосуючих акцій – 40,1928 відсотків.
3. Шпирь Віктор Михайлович – акціонер, який володіє 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшення статутного капіталу. Кількість голосуючих акцій – 104 999 (сто чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять) простих іменних акцій. Їх частка голосуючих акцій у загальній кількості голосуючих акцій – 24,9997 відсотків.
Строк і порядок подання претензій кредиторами товариства: Кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків до "20" травня 2010 року шляхом подання відповідних претензій на адресу товариства за його місцезнаходженням: 03187, місто Київ, проспект Глушкова, 1.
У відповідності до п. 2 гл.1 розділу III Рішення ДКЦПФР № 387 від 22.02.2007 р., та п.1 розділу III Рішення ДКЦПФР № 942 від 26.04.2007 р., не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, пов’язаних із зменшенням розміру статутного капіталу, незважаючи на наявність/відсутність заперечень кредиторів, документи для реєстрації випуску акцій будуть надані виконавчим органом Товариства до ДКЦПФР.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством
Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович