Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 14.01.2009
Дата публікації 16.01.2009 08:00:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Шпирь Віктор Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* Fenix_monitoring@euroconsulting.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
14.01.2009 року Загальними зборами акціонерів ЗАТ „СК „Фенікс”, протокол № 1-2009, прийняте рішення про викуп власних акцій у акціонерів: простих іменних акцій у кількості 165 000 (сто шістдесят п’ять тисяч) штук загальною номінальною вартістю 9 900 000 (дев’ять мільйонів дев’ятсот тисяч) гривень та привілейованих іменних акцій у кількості 65000 (шістдесят п’ять тисяч) штук загальною номінальною вартістю 3 900 000 (три мільйони дев’ятсот тисяч) гривень, номінальною вартістю однієї акції 60 (шістдесят) гривень.
Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ „СК „Фенікс” не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій.
Мета викупу акцій ЗАТ „СК „Фенікс” – наступне зменшення статутного капіталу шляхом анулювання акцій у строк не більше одного року з дати їх придбання. З урахуванням конкретних обставин господарювання збори акціонерів можуть прийняти рішення про продаж викуплених акцій. Акції викуповуються за номінальною вартістю 60 (шістдесят) гривень за 1 акцію. Дані про ринкову вартість акцій відсутні, оскільки акції закритого акціонерного товариства не мають вільного обігу на ринку. Інформація про прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій, - відсутня, оскільки закритими акціонерними товариствами не розраховується.
ЗАТ „СК „Фенікс” знаходиться в стадії переведення акцій із документарної форми існування в бездокументарну. Свідоцтва №№ 476/1/08 (прості) та 477/1/08 (привілейовані) від 10 грудня 2008 року на бездокументарну форму існування.
Викупу підлягають прості акції, які становлять 29 % статутного капіталу, та привілейовані, які становлять 10% статутного капіталу, всього 39 % статутного капіталу.
Акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій: фізичні особи Андрушко Світлана Миколаївна, Шпирь Віктор Михайлович, Козюберда Наталія Миколаївна, Підкуйко Наталя Миколаївна, юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю „Газета”.
Інформація про членів ради товариства та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій за станом до викупу акцій: відповідно до Статуту товариства виконавчим органом товариства є одноосібний орган управління – генеральний директор Шпирь Віктор Михайлович, який володіє простими іменними акціями товариства у кількості 115 196 (сто п’ятнадцять тисяч сто дев’яносто шість) штук, що складає 17,7225% частки у загальній кількості акцій за станом до викупу акцій. Акції планується викупити, зокрема, у генерального директора Шпирь Віктора Михайловича в кількості 10 198 (десять тисяч сто дев’яносто вісім) штук, що складає 1,7432% статутного капіталу.
На момент прийняття рішення про викуп емітент не володів викупленими акціями власної емісії.
Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу: реєстрація в документарній формі – № 321/1/05 (привілейовані) та №320/1/05 (прості) від 11 липня 2005 року, реєстрація в бездокументарній формі №476/1/08 (прості) та №477/1/08 (привілейовані) від 10 грудня 2008 року, орган, що здійснив державну реєстрацію - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шпирь Віктор Михайлович