Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2018
Дата публікації 21.03.2018 16:46:35
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

            Повідомляємо акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі - Товариство), які відбудуться 16 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц-зал о 12 годині.

            Реєстрація учасників зборів проводиться з 11-00 до 11-45 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства є 10 квітня 2018 року.

            Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

            Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

            Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Архипова Вікторія Олександрівна.

            Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства опубліковано у друкованому виданні НКЦПФР – Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 15.03.2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
  2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
  3. Висновки зовнішнього та внутрішнього аудиторів за 2017 рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, висновків зовнішнього та внутрішнього аудиторів за 2017 рік.
  5. Затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2018 рік.
  6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
  7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

45 716

43 201

Основні засоби

165

210

Довгострокові фінансові інвестиції

22 757

26 027

Запаси

81

33

Сумарна дебіторська заборгованість

631

463

Грошові кошти та їх еквіваленти

19 670

15 207

Нерозподілений прибуток (збиток)

(-37 500)

(-39 201)

Власний капітал

40 381

38 680

Статутний капітал

27 300

27 300

Довгострокові зобов’язання

3 306

2 331

Поточні зобов’язання

2 029

2 190

Чистий прибуток (збиток)

1 701

(-18 205)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

Генеральний директор                                                                В.В. Кривошапка

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018
(дата)