Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 29.03.2017 14:39:55
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомляємо акціонерів ПрАТ "СК "Фенікс" про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц-зал о 12 годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал.

Початок Зборів о 12 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 квітня 2017 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті ПрАТ «СК «Фенікс»: http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 від 29 березня 2017 року.

 

Проект порядку денного:

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження порядку денного та регламенту Зборів.
  2. Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2016 рік.
  3. Звіт ревізора про проведену роботу за 2016 рік.
  4. Звіт внутрішнього аудитора про проведену роботу за 2016 рік.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора, звіту внутрішнього аудитора.
  6. Затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2017 рік.
  7. Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за 2016 рік.
  8. Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2016 рік.
  9. Затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

43201

60445

Основні засоби

210

291

Довгострокові фінансові інвестиції

26027

47556

Запаси

33

31

Сумарна дебіторська заборгованість

177

170

Грошові кошти та їх еквіваленти

15207

10982

Нерозподілений прибуток (збиток)

(-39201)

(-20996)

Власний капітал

38680

56885

Статутний капітал

27300

27300

Довгострокові зобов’язання

2331

2646

Поточні зобов’язання

2190

914

Чистий прибуток (збиток)

18205

56

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

7

 

Генеральний директор           В.В. Кривошапка

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2017
(дата)