Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2016
Дата публікації 16.03.2016 11:16:46
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

Повідомляємо Вас про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал.

Початок Зборів о 12 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 19 квітня 2016 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 від 15 березня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
 2. Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2015 рік.
 3. Звіт ревізора про проведену роботу за 2015 рік.
 4. Звіт внутрішнього аудитора про проведену роботу за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора, звіту внутрішнього аудитора.
 6. Затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2016 рік.
 7. Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за 2015 рік.
 8. Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2015 рік.
 9. Затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв’язку із набранням чинності змін до ЗУ «Про акціонерні товариства».
 11. Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

60445

60396

Основні засоби

291

369

Довгострокові фінансові інвестиції

47556

42011

Запаси

31

33

Сумарна дебіторська заборгованість

170

164

Грошові кошти та їх еквіваленти

10982

10941

Нерозподілений прибуток (збиток)

(-20996)

(-21052)

Власний капітал

56885

56829

Статутний капітал

27300

27300

Довгострокові зобов’язання

2646

2832

Поточні зобов’язання

914

735

Чистий прибуток (збиток)

56

(7583)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

Генеральний директор                                                                 В.В. Кривошапка

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2016
(дата)