Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.02.2015
Дата публікації 03.03.2015 10:02:47
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” Повідомляємо Вас про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 14 квітня 2015 року. Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години. Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38 від 25 лютого 2014 року. Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів. 2. Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2014 рік. 3. Звіт ревізора про проведену роботу за 2014 рік. 4. Звіт внутрішнього аудитора про проведену роботу за 2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора, звіту внутрішнього аудитора. 6. Затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2015 рік. 7. Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за 2014 рік. 8. Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2014 рік. 9. Затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Усього активів 60396 (2014р.) 71098 (2013р.) Основні засоби 369(2014р.) 474(2013р.) Довгострокові фінансові інвестиції 42011(2014р.) 35259(2013р.) Запаси 33(2014р.) 28(2013р.) Сумарна дебіторська заборгованість 164 (2014р.) 3493(2013р.) Грошові кошти та їх еквіваленти 10941(2014р.) 10219(2013р.) Нерозподілений прибуток -21052(2014р.) -13469(2013р.) Власний капітал 56829(2014р.) 64412(2013р.) Статутний капітал 27300(2014р.) 27300(2013р.) Довгострокові зобов’язання 2832(2014р.) 5491(2013р.) Поточні зобов’язання 735(2014р.) 1195(2013р.) Чистий прибуток (збиток) (7583)(2014р.) 6332(2013р.) Середньорічна кількість акцій (шт.) - (2014р.) -(2013р.) Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -(2014р.)-(2013р.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -(2014р.) -(2013р.) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7(2014р.) 6(2013р.) Генеральний директор В.В. Кривошапка
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2015
(дата)