Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.04.2014
Дата публікації 19.03.2014 13:13:35
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
Річні загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Фенікс» відбудуться 29 квітня 2014 року о 12 год.00 хв. за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц – зал.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
Реєстрація учасників Загальниз зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц – зал.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 23 квітня 2014 року

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним
1) Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
2) Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2013 рік.
3) Звіт ревізора про проведену роботу за звітний період.
4) Звіт внутрішнього аудитора про проведену роботу за звітний період.
5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора, звіту внутрішнього аудитора.
6) Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за 2013 рік.
7) Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2013 рік.
8) Затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години. Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 71098 62909
Основні засоби 474 571
Довгострокові фінансові інвестиції 35259 36009
Запаси 28 19
Сумарна дебіторська заборгованість 17246 12975
Грошові кошти та їх еквіваленти 10219 7126
Нерозподілений прибуток -13469 -21358
Власний капітал 64412 58080
Статутний капітал 27300 27300
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1195 260
Чистий прибуток (збиток) 6332 4802
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
13.03.2014р., № 49(1802), Бюлетень «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
_________
(підпис) В.В. Кривошапка
(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2014 р.
(дата)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2014
(дата)