Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.04.2013
Дата публікації 20.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* Fenix_monitoring@euroconsulting.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

Повідомляємо Вас про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2013 року за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал.
Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал.
Початок Зборів о 12 годині.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 04 квітня 2013 року.
Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2012 рік.
3. Звіт ревізора про проведену роботу за звітний період.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
5. Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2012 рік.
7. Затвердження плану розподілу прибутку на 2013 рік.
8. Перерозподіл статтей власного капіталу в балансі підприємства.
9. Про внесення змін до статуту.

З матеріалами по всіх питаннях порядку денного ви можете ознайомитись в кім. 8 за місцезнаходженням товариства.
Довідки за телефоном: 8 (044) 596-95-17.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.02.2013
(дата)