Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.03.2020 11:43:02
Дата здійснення дії: 19.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Код за ЄДРПОУ:  13525951
Текст повідомлення: 

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

 

            Повідомляємо Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі - Товариство), які відбудуться 21 квітня 2020 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168 о 12-00 годині (надалі - Збори).

            Реєстрація акціонерів для участі у загальних Зборах проводиться з 11-00 до 11-45 години за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168. Початок Зборів о 12 годині.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів Товариства є 15 квітня 2020 року.

            Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація по даним зборам розміщена на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

            Документи, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних Зборах: паспорт, а для представників - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.

Затвердити головою Загальних зборів – Шпирь В.М., а секретарем зборів – Козюберду Н.М.

Затвердити наступний регламент Зборів:

- для доповіді з кожного питання порядку денного надати  до 5-ти хв.

- для виступів з питань порядку денного надати до 3-х хв.

- для пропозицій і довідок до 3-х хв.

- питання до доповідачів подавати усно або письмово.

- доповідачам давати відповіді  на питання  після завершення обговорення доповіді.

- заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

- голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, за принципом „одна акція – один голос». Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Для підрахунку голосів з усіх питань порядку денного Зборів та вирішення усіх інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрано Лічильну комісію Загальних Зборів Товариства у складі: голови лічильної комісії – Притики С.А., членами лічильної комісії – Архипову В.О., Глибовець О.С.

  1. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

  1. Розгляд висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2020 рік.

Затвердити Звіт зовнішнього аудитора Товариства за 2019 рік; затвердити заходи за результатами його розгляду, затвердити план проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2020 рік.

  1. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Прибуток Товариства, отриманий у 2019 році направити на покриття збитків минулих років та виплату дивідендів.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

  1. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Погодити внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом включення наступного виду економічної діяльності КВЕД: 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів. Уповноважити Генерального директора Товариства Кривошапку Вячеслава Васильовича здійснити дії (з правом передоручення) щодо державної реєстрації вищевказаних змін у відомостях про юридичну особу (ПрАТ «СК «Фенікс»), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку та у строки, передбачені чинним законодавством України.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн):

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

59499

49572

Основні засоби (за залишковою вартістю)

13115

583

Запаси

297

90

Сумарна дебіторська заборгованість

1036

1845

Гроші та їх еквіваленти

22637

24290

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-29003

-32942

Власний капітал

55095

44939

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

27300

27300

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

2808

2829

Поточні зобов’язання і забезпечення

1596

1804

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3939

4558

Середньорічна кількість акцій (шт.)

420000

420000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

9,4

10,8

 

Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства акціонери мають право: 1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Кривошапки Вячеслава Васильовича у робочі дні з 9-00 до 17-00 год. до дня проведення річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30, офіс 168 та в день проведення річних Загальних зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрист, Архипова Вікторія Олександрівна. Довідки за телефоном: (044) 298-04-86. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: 1. П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 2. Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій. 3. Перелік матеріалів, з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до річних загальних зборів. До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви. 2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати їх проведення має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: 1. П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 2. Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій. 3. Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту. 3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 4. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

            Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 420 000 штук.

Генеральний директор                                                                В.В. Кривошапка