Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2019 15:32:02
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Код за ЄДРПОУ:  13525951
Текст повідомлення: 

Повідомляємо акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі - Товариство), які відбудуться 22 квітня 2019 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц-зал о 12 годині.

            Реєстрація учасників зборів проводиться з 11-00 до 11-45 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства є 16 квітня 2019 року.

            Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

            Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 години. Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

            Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Архипова Вікторія Олександрівна.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
  2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  3. Висновки зовнішнього та внутрішнього аудиторів за 2018 рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, висновків зовнішнього та внутрішнього аудиторів за 2018 рік.
  5. Затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2019 рік.
  6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
  7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

45 716

45 716

Основні засоби

583

165

Довгострокові фінансові інвестиції

22 100

22 757

Запаси

90

81

Сумарна дебіторська заборгованість

809

631

Грошові кошти та їх еквіваленти

24 290

19 670

Нерозподілений прибуток (збиток)

(-32 942)

(-37 500)

Власний капітал

40 381

40 381

Статутний капітал

27 300

27 300

Довгострокові зобов’язання

2 829

3 306

Поточні зобов’язання

1 804

2 029

Чистий прибуток (збиток)

4 558

1 701

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

 

 

Генеральний директор                                                                В.В. Кривошапка