Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  14.08.2019 10:34:01
Дата здійснення дії: 14.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Код за ЄДРПОУ:  13525951
Текст повідомлення: 

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

 

            Повідомляємо Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі - Товариство), які відбудуться 16 вересня 2019 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц-зал о 12 годині.

            Реєстрація учасників зборів проводиться з 11-00 до 11-45 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства є 10 вересня 2019 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.

Затвердити головою позачергових Загальних зборів – Шпиря В.М., а секретарем зборів – Козюберду Н.М.

Затвердити наступний регламент Зборів:

- Для доповіді з кожного питання порядку денного надати  до 5-ти хв.

- Для виступів з питань порядку денного надати до 3-х хв.

- Для пропозицій і довідок до 3-х хв.

- Питання до доповідачів подавати усно або письмово.

- Доповідачам давати відповіді  на питання  після завершення обговорення доповіді;

- Заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

- Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, за принципом „одна акція – один голос».

Обрати постійно діючу Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Притика С.А., члени лічильної комісії – Архипова В.О., Глибовець О.С.

  1. Про затвердження нової редакції Кодексу етики працівників служби внутрішнього аудиту (контролю).

Затвердити нову редакції Кодексу етики працівників служби внутрішнього аудиту (контролю).

  1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту.

  1. Про здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства Кривошапку Вячеслава Васильовича здійснити дії (з правом передоручення) щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в порядку та у строки, передбачені чинним законодавством України.

 

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства акціонери мають право: 1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Кривошапки Вячеслава Васильовича у робочі дні з 9-00 до 17-00 до дня проведення позачергових Загальних зборів за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 та в день проведення позачергових Загальних зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрист, Архипова Вікторія Олександрівна. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: 1. П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 2. Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій. 3. Перелік матеріалів, з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до позачергових загальних зборів. До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви. 2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати їх проведення має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: 1. П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 2. Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій. 3. Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту. 3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 4. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково - документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ). Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 420 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 420 000 штук.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 383-82-85.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

 

Генеральний директор                                                                В.В. Кривошапка